Upravni postupak/spor

Pokretanje i vođenje kompletnog upravnog postupka i zastupanje u upravnom sporu

Advokat Malohodžić Azra postupa u predmetima koji se vode po pravilima upravnog postupka , zastupa kao punomoćnik stranke u upravnom postupku i sporu, te iste savjetuje u svezi navedenih postupaka koji se odnose na pravna pitanjim iz ove oblasti, a koja podrazumjevaju uređenje odnosa građana i privrednih subjekata, sa upravnim i drugih državnim organima, kao i institucijama sa javnim ovlaštenjima. Postoji širok spektar u pružanju advokatske usluge iz ove oblasti obzirom na činjenicu da postoji veliki broj upravnih materija i upravnih stvari kao i veliki broj upravnih i drugih državnih organa, kao i institucija sa javnim ovlaštenjima, a svi oni mogu da rješavaju u upravnom postupku , tj obavezbno primjenjuju Zakone o upravnom postupku, shodno nadležnosti, mjesnoj i satvarnoj  ili funkcionalnoj a temeljem prava i dužnosti da riješe određenu pravnu stvar. Donošenjem upravnih akata konkretni slučajevi se rješavaju na autoritativan način, određivanjem prava ili obaveza građana ili pravnih lica, sa dužnosti postupanja po zakonu o upravnom postupku i po načaelima propisanim istim. Akata donešena od strane organa države i druge javne uprave pri rješavanju o pravim i obavezama  građana i pravnih lica, koja proizilaze iz materijalno –pravnih propisa u pojedinim oblastima upravemoraju biti zakonita.

Advokat Tuzla Malohodzic

STRANKE I NJENO ZASTUPANJE

Procesno sposobna stranka može sama vršiti radnje u upravnom postupku, ili preko punomoćnika, tj da ga ovlasti/opunomoći da za nju obavi određene procesne ili druge radnje  radnje tj. da podnese podnesak koji može biti zahtjev za pokretanje postupka, prijedlog, prijavu ,molbu, da izjavi žalbu na rješenje ili zaključak, prigovor ili drugo saopštenje  kojim se pojedinac ili pravno lice obraća nekom organu.

Najčešče  u ostvarenju svojih prava po pokretanje postupka na zahtjev stranke, stranka ili njen advokat učestvuje u prvostepenom postupaku  koji  rezultira donošenjem rješenja ili druge odluke, te advokat zastupa u žalbenom  postupaku ili ukoliko je to potrebno koristi vanredna pravna sredstava. U izvjesnom broju slučajeva potrebno je i pokretanje upravnog spora –tužbom, dakle osigurana je dvostepenost i sudska zaštita osobito Ustavom zajamčenih sloboda i prava od pojedinačnih akata i radnji što je oblast prava u kojoj postupama advokat.

 

Posao advokata uključuje pružanje pravne pomoći i savjeta klijentima u vezi sa pitanjima kao što su dobijanje dozvola, dozvola za gradnju, legalizacije nekretnina, regulativa u vezi sa zaštitom životne sredine, socijalna zaštite (iz oblasti socijalnog prava), dozvole za rad i boravak stranaca, zaštita od nelojalne konkurencije i drugih brojnih upravna pitanja.

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih pitanja, konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenosti i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja  pozitivnih rezultata u sudskim parnicama, arbitražama ili drugim postupcima i ishodima, na osnovu pisanih podnesaka nap. odštetnih zahtjeva, prigovora, vansudskih poravnanja ili drugih pravnih sredstava. Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava. Advokat  zastupa stranku u svezi nadonade materijalne i nematerijalne štete, uzrokovane nepravilnim radom službene osobe, u izvršnim postupcima postupcima za naknadu štete, sudske i vansudske nagodbe i ostalih postupaka.

Npomena: vidjeti oblast stvarno pravo

 

Odabirom advokata Malohodžić Azre kao punomoćnika imate:
Scroll to Top