Imovinsko pravni odnosi

STVARNO PRAVO-VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI- UPISI U ZEMLJIŠNE KNJIGE; IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI

Oblast rada advokata Malohodžič Azre je pružanje advokatskih usluga u vezi imovinskopravnih odnosa. To je širok spektar svjetovanja ili zastupanja u sporovima vezano za bilo koju oblast prava koje se reflektitra ili ima za posljedicu pravo vlasništva posjeda ili neko drugo stvarno pravo ili drugo imovinsko pravo.
Advokat Azra Malohodzic
Najčešće advokatske usluge vezana za imovinsko pravne odnose su usko vezane za Zakon o stvarnim pravima (“ Službene novine Federacije BiH“ br.100/13 ) kojim se zakonom uređuje: sticanje, korištenje, zaštita i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda. Stvarna prava su pravo vlasništva, založno pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnost i pravao stvarnog tereta. Dakle advokat pruža usluge iz oblasti stvarnog prava a one se odnose na savjete i usluge zastupanja u postupcima radi zaštite a prava vlasništva, posjeda prava služnosti, upravljanja suvlasništvom ili zajedničkim vlasništvom te razvrgavanje/ podjela suvlasništva fizička ili civilna ili zajedničkog vlasništva u vanparničnom ili parničnom postupku i sl.

Da bi se steklo vlasništvo, posjed ili neko drugo stvarno pravo sukladno Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH, ( „Službene novine F BiH“ br. 58/02,19/03,54/04 i 32/19- presuda Ustavnog suda F BiH broj U -22/16 i 61/22) nužno je izvršiti upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišne knjige, naravno po stečenim pretpostavkama za upis. što je oblast postupanja advokata. Upis promjene vlasništva i efikasno pružanje advokatskih usluge iz oblasti zemljišnoknjižnih stvari, ishođenje tabularne isprave tj isprave pogodne za upis prenosa prava vlasništva, upis prenosa vlasništva, po različitim pravnim osnovama iz različitih pravnih oblasti, prenos vlasništva nekretnina ili nekog drugog stvarnog prava (nap. sastavljanje neimenovanih i imenovanih ugovora poput kupoprodajnog ugovora ugovori ,ugovori o poklonu nekretnina, , ugovori o doživotnom izdržavanju, aneksi ugovora i sl. iz oblasti obligacionog prava i njihova uknjižba.

U svezi navedenog, proizilazi da su u oblasti rada advokata postupanju koja imaju za cilj ishođenje isprave pogodne za upis prava vlasništva, posjeda ili nekog drugo stvarnog prava, konkretno njeno ishođene u vanparničnom postupku (podjela suvlasništva) ili sudske nagodbe u vanparničnom ili parničnom postupku ili osnovom presude po okončanju parničnog postupka( pravomoćne i izvršne presude) ili sticanje prava vlasništva dosjelošću ( protekom zakonom potrebnog vremena savjesnog i zakonitog posjeda ), sticanje prava vlasništva na osnovu zakona tj. poslije otvaranja nasljeda/u trenutku smrti ostavioca iz oblasti nasljednog prava, ostavinska rasprava , parnični postupak u vezi veličine i idetifikacije nasljedih djelova, podjele braćne/vanbračne stečevine i sl. Dakle advokat sačinjava ugovore u svezi svih vidova prometa i zakupa nepokretnosti te zastupanje u svim postupcima potraživanja.

Značajno  i pozitivno iskustvo u opozivu ugovora o poklonu ili raskida ugovora o doživotnom izdržavanju.

Sukladno Zakonu o vlasničko pravnim odnosima („Službene novine F BIH“ br. 06/ 98) a koji uređuje, uvjete i način sticanaja, korištenje, zaštitu i prestanak prava valasništva, na stvarima, pokretnim/nepokretnim, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed i prava stranih osoba na stvarima na teritoriji F BiH, advokat savjetuje i postupa u predmetima koji trebaju razriješiti neko pravno pitanje, imovinsko pravni odnos, te vrši procjenu rizika, ukoliko dođe do sudskog spora, predlaže i dogovara strategiju sa strankom od početka spora, koji ide kroz parnicu i konačno se riješi u sudskom izvršnom postupku, te na takav način pruža zaštitu prava vlasništva, prava korištenja, i ostalih stvarnih prava prava kao što su pravo stvarne služnosti pravo zaloga na nekretnini-hipoteka i sl., sukladno konkretnoj pravnoj stvari tj. na zakonu zasnovanih razičitih načina sticanja istih.

Advokat, dakle postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih pitanja, konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenosti i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja pozitivnih rezultata u sudskim parnicama, arbitražama ili drugim postupcima i ishodima, na osnovu pisanih podnesaka nap. odštetnih zahtjeva, prigovora, vansudskih poravnanja ili drugih pravnih sredstava. Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava. Advokat zastupa stranku u svezi nadonade materijalne i nematerijalne štete, u izvršnim postupcima postupcima za naknadu štete, sudske i vansudske nagodbe te postupa sukladno ukoliko dođe do neispunjenja ugovornih obaveza i poništavanje ugovora.

Odabirom advokata Malohodžić Azre kao punomoćnika imate:
Scroll to Top