Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo -PIO PRAVA  U VEZI SA RADOM /PENZIJE I INVALIDNINE
Advokatske usluge iz oblasti radnog prava

Pozitivno i značajno iskustvo advokata Malohodžić Azre iz oblasti rada i radnih odnosa i ostvarivanje prava na penziju ili invalidninu.

Azra Malohodzic Advokat

Posao advokata uključuje pružanje pravne pomoći i savjeta sa ciljem da zaštiti prava zaposlenih i osigura da poslodavci poštuju zakonske propise koji se odnose na radna prava. Najčešča postupanja advokata vezano za ovu oblasti prava se odnose na dio individualng radnog prava a koje je u vezi sukladnosti primjene kolektivnog radnog prava, usko vezanog za slobodu udruživanja tj. sindikalna prava i slobode, kolektivne ugovore te participaciji zaposlenih u odlučivanju i upravljanju kod poslodavca .

Advokat  pružan pravnu pomoći , savjete klijentima u vezi pravniih pitanja iz radnog zakonodavstva  još u početnim fazama, nepravilne primjene zakonske i podzakonske regulative, postupanja  i odluka poslodavca koje nisu utemeljene na pozitivnom pravu, koje reguliše ovu pravnu oblast. Najćešče pravno sredstvo, inicijalno, je zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa upućen poslodavcu, a zahtjev se javlja kao  procesna pretpostavka za pokretanje postupka i može se odnositi samo na ostvarivanje pojedinačnog prava iz radnog odnosa. U izvjesnom broju predmeta poslodavac udovolji ovom zahtjevu ako je osnovan. Na rješenje o odbacivanju podnesenog zahtjeva, radnik može podnijeti prigovor .U praksi se dešava i interna zaštita prava, oslonjena na drugostepeni postupak, u kome zaposlenik podnosi žalbu u roku koji je prekluzivan te njegovim propuštanjem dolazi do gubitka prava na žalbu i gubitka prava koje je trebalo biti predmetom zaštite, te stim u vezi važno je reagirati na vrijeme. Pismeni sporazum je jedan od načina okončanja ovog postupka.

U ostvarivanju svojih prava radik putem advokata može potažiti i sudsku zaštitu svojih prava u smislu sporova između radnika i poslodavca ili sindikata i poslodavca, bilo individualnih bilo kolektivnih. Navodimo dvije temeljne materijalno pravne karakteristike a to su: prva- da je pravo koje je predmet spora  utvrđeno zakonomili drugim pravnim aktom tj. da nije izvršena utvrđena obaveza, i druga- da pravo tj. neposredni interes, obaveza proističe neposredno iz rada, odnosno iz radnog odnosa. Na dispoziciji je vansudsko razrješenje u smislu arbitraže – mirenja, te upravna zaštita od inspekcije rada i u konačnici krivična i prekršajna zaštita prava iz radnog odnosa.

Individualni radni sporovi koji nastaju između pojedinog zaposlenika  i poslodavačkog subjekta u situaciji kada je povređeno neko individualno pravo tj. utvrđena obaveza/ lični interes, zasnovan na propisima, kolektivnom ugovoru, općem aktu ili ugovoru o radu, za čije rješavanje je nadležan sud. Na dispoziciji je ostvarivanje  i zaštita prava  iz radnog odnosa pred trećim nepristrasnim organom-radni sporovi.

 Pravna pomoći i savjetovanje je najčešče usmjereno na uspostavljanje, trajanje i prestanak radnog odnosa , radno vrijeme, odmori,  odsustva sa rada, zaštita na radu, prava na plaču, stručno obrazovanje i usavršavanje, pravo na otpremninu,  ugovore o radu, naknade za rad, otkaze, diskriminaciju na radnom mjestu i sl. Advokat postupa i savjetovanjem ili sastavljnjem podnesaka kao što su odštetni  zahtjevi,  prigovori, vansudska poravnanja, tužbe,  žalbe, i druga pravna sredstava.

Advokat pruža savjete i  zaštitu i tokom vođenja prvostepenog i drugostepenog  disciplinskog postupka u svjetlu njegove autonomnosti, a temeljem odgovornosti zaposlenika za povrede radnih obaveza- disciplinsko pravo.

               Posebni slučajevi su zaštita prava od diskriminacije direktne i indirektne, zaštita od uznemiravanja  i nasilja na radu -„ mobing kao specifičnu formu nefizičkog nasilja na radnom mjestu koje podrazumjeva  ponavljanje radnji kojima jedno ili više lica psihički zlostavlja i ponižava drugo lice, a čija je svrha ili posljedica  ugrožavanje njegovog ugleda, časti dostojanstva , integriteta degradacija radnih uvjeta, ili profesionalnog statusa“. Čl. 9. ZOR F BIH („Službene novine FbiH,“ BR.26/2012,89/2018, 23/2020,- Odluka Ustavnog suda 49/2021 i 44/22).

Uža oblast postupanja advokata su prava u vezi sa radom-PIO prava, u svjetlu socijalnih rizika nap. penzije i  invalidnine, svih vrsta penzija: starosnih, invalidskih, porodičnih i drugih vidova pomoći iz PIO. Pozitivno iskustvo u ostvarivanju srazmjernih penzija osnovom staža osiguranja u bivšim Republikama SFRJ a ,osnovom sporazuma između BiH i istih, te sporazuma sa drugim zemaljama osobito u Evropi.

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih pitanja,     konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja  najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenosti i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja  pozitivnih rezultata u sudskim parnicama,  arbitražama ili drugim postupcima i ishodima na osnovu pisanih podnesaka. Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava .  

Odabirom advokata Malohodžić Azre kao punomoćnika imate:

Scroll to Top