Prekršajno pravo

Advokat postupa u oblasti prekršajnog prava

Zakoni o prekšajima koji se primjenjuju u F BiH i RS, BD BiH, između ostalog definiraju prekšaj, prekršajni nalog i prekršajni postupak. Ističemo da je taj skup propisa kojima se propisuju prekršaji poprilično veliki te da obuhvačaju brojne zakone i odluke kojima se propisuju prekršaji iz raznih životnih područja. Ova oblast je srodna, ima izvjesnih sličnosti sa krivičnim pravom i krivičnim zakonom i u zakonom određenim slučajevima se primjenjuje propisana analogija sa istim.

Azra Malohodzic Advokat

Prekršajni postupak se najčeče pokreće izdavanjem prekršajnog naloga čiji je sadržaj određen zakonom, te ukoliko okrivljeni  primi prekršajni nalog i želi da  da se o predmetu odluči pred sudom, ili  kada ne postoje uvjeti za izdavanje prekršajnog naloga, postupak se pokreće  podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sudu, koji je nadležan. Advokat savjetuje i zastupa u navedenim postupcima. Ističemo da je moguč sporazum o sankciji izrečenoj osobi odgovornoj za počinjenjeni prekršaj, koja može biti između ostalog i novčana kazna. Advokat postupa i nakon izdavanja  rješenja o prekršaju, ima mogućnost ulaganja žalbe, prijedloga za povrat u pređašnje stanje, zahtjeva za ponavljanje postupka, i ako se ukaže potreba za postupanjem tokom izvršenja ili rješava druga pitanja od značaja za klijenta, ovisno o konkretnoj situaciji. Postupanja advokata uključuju pružanje pravne pomoći i savjeta klijentima u vezi sa naprijed navedenog, te u svezi izrečenih kazni za prekršaje, zaštite prava optuženog i druge prekršajne obaveze. Advokat zastupa klijente u prekršajnom postupku, kako bi osigurao da se njihova prava štite u skladu sa zakonskim propisima. Cilj advokata  je da pruži  pravnu zaštitu optuženima u prekršajnom postupku, kao i da osiguraju da se postupak protiv njih obavlja u skladu sa zakonom i procedurama.

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih pitanja, konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenosti i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja  pozitivnih rezultata u sudskim postupcima ili drugim postupcima i ishodima, na osnovu pisanih podnesaka nap.odštetnih zahtjeva, prigovora, vansudskih poravnanja ili drugih pravnih sredstava. Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava. Advokat  zastupa stranku u svezi nadonade materijalne i nematerijalne štete, u izvršnim postupcima postupcima za naknadu štete, sudske i vansudske nagodbe.

Ukoliko se odlučite za advokata Malohodžić Azru kao punomoćnika imate :
Scroll to Top