Advokat Azra Malohodžić

Advokatske usluge TUzla

Biografija

Advokat Azra Malohodžić rođena u Tuzli gdje je završila Gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je u Sarajevu položila pravosudni i advokatski ispit. Od 2015.g radno iskustvo sticala isključivo u okviru advokatske djelatnosti, u advokatskim kancelarijama sa višedecenijskim postojanjem. U već dužem samostalnom radu posvećena holističkom (cjelovitom) pristupu pravnoj stvari i profesionalnalnom, savjesnom i sistematičnom postupanju, poštujući bezkompromisno princip etičnosti i diskrecije, te formirajući individualni pristup i posvećenost svakom  klijentu, odnosno njegovom pravno definisanom cilju koji se postupanjem, osnovom zakona može transformirati u njegovo pravo.

Advokat Azra Malohodzic 10

Položila sve ispite magistarskog studija, odsjek krivično pravo tj III ciklusa post diplomskog  studija, sa visokim prosjekom, u najkraćem mogućem roku te trenutno priprema magistarski rad i  bavi se naučno istraživačkim radom, implementirajuči u svoj advokatski rad, stručno usavršavanje, razmjenu mišljenja i iskustava sa akademskom zajednicom i kolegama advokatima iz cijelog regiona i Evrope. Osobna sklonost edukaciji u teorijskom i praktičnom smislu,  kao stalnoj nadgradnji, ažurno prati izmjene propisa, novih izdanja komentara  pozitivnih zakona, odluka Ustavnog suda, sudske prakse, u oblastima prava kojima se bavi, sa svrsishodnim I jasnim ciljem a to je uspješno savjetovanje i zastupanje  klijenata . Napominjemo i primjenu  principa ekonomičnosti  tokom postupanja/ rada, u smislu pronalaženja najekonomičnijeg načina rješavanja pravne stvari, konkretno svakog pojedinačnog predmeta .

Avokatske usluge  pruža pravnim I fizičkim licima, profesionalno  i odgovorno izvršavajući naloge klijenata, zalažući se za očuvanje interesa i kapitala klijenata, strogo poštujući princip profesionalne tajnosti, te Kodesk advokatske etike. Savjetuje i pomaže klijentima u donošenju odluka, te ih zasupa pred sudovima u F BIH, RS ,DB BiH.

Obzirom na poznavanje i korištenje engleskog jezika usluge advokata , su pristupačne i klijentima sa engleskog govornog područja.

Advokatska kancelareja se nalazi u blizini pravosudnih institucija  Tuzli ul. M Tita  br.34 u zgradi” Toranj”. U cilju pružanja  klijentima djelotvorne, efikasne pravne zaštitu pred sudovima i drugim organima posjetite nas ili se javite da u pozitivnom ozračju  surađujemo na obostrano zadovoljstvo.

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih  pitanja,  konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja  najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenostima i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja  pozitivnih rezultata u sudskim parnicama, arbitražama ili drugim postupcima i ishodima na osnovu pisanih podnesaka.  Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava

Dobrodošli

Scroll to Top